Statut SPZOZ w Stalowej Woli

Zakładki podstawowe

STATUT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁAU OPIEKI ZDROWOTNEJ

  W STALOWEJ WOLI

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Stalowej Woli   zwany   w  dalszej   treści   „Zakładem”, jest   podmiotem   leczniczym   niebędącym przedsiębiorcą
w rozumieniu  przepisów  ustawy   z   dnia 15 kwietnia 2011 r.  o   działalności leczniczej   (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.)

 2. Podmiotem  tworzącymZakład jest Gmina Stalowa Wola. 

 3. Użyte w Statucie określenia oznaczają:

1)       Rada Miejska  - oznacza Radę Miejską w Stalowej Woli,

2)      Prezydent Miasta  - oznacza Prezydenta Miasta Stalowa Wola.

  § 2

Zakład jest samodzielną jednostką, posiadającą osobowość prawną  uzyskaną z chwilą wpisania Zakładu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Zakład działa na podstawie niniejszego Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa, 
a w szczególności:

1)      ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 roku  o  działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654
z późn. zm.),

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej
ześrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku, o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.),

4)      ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku, kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z późn. zm.),

5)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240
z późn.zm),

6)      ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223 z późn. zm.).

§ 4

Siedzibą  Zakładu jest miasto Stalowa Wola.

§ 5

1.Obszar działania Zakładu obejmuje głównie teren Gminy Stalowa Wola, a także Powiatu

Stalowowolskiego oraz powiatów przyległych.

2. Zakład swoim działaniem może obejmować, o ile przepisy tak stanowią lub na podstawie

    zawartych umów -  obywateli polskich, a także cudzoziemców.

 Rozdział II

Misja, cele i zadania

 rodzaj i zakres świadczeń

§ 6

Misja zakładu:

„Naszym celem jest  świadczenie usług medycznych  na jak najwyższym poziomie,
w zakresie możliwości organizacyjnych zakładu i zgodnie z przepisami prawa. Naczelna dewiza - zadowolenie pacjenta”.

 §7

Podstawowym celem działania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych.

§ 8

1. Podstawowym zadaniem Zakładu jest udzielanie  świadczeń zdrowotnych 
w szczególności:

1) udzielanie  ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących:

a)świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej,

b) specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach posiadanych specjalności,

c) medycyny pracy,

d) rehabilitacji leczniczej,

e) diagnostyki medycznej.

2)   udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, które obejmują świadczenia polegające na działaniach usprawniających, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia

2. Dodatkowymi zadaniami są: 

1) współpraca  z jednostkami dydaktycznymi w zakresie kształcenia osób, przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny,

2) współpraca w zakresie prowadzenia działalności leczniczej z towarzystwami ubezpieczeniowymi na zasadach przewidzianych właściwymi przepisami,

3)orzecznictwo medyczne wynikające z odpowiednich przepisów prawa, 

4) współpraca z ZUS w ramach prewencji rentowej w szczególności w zakresie rehabilitacji pacjentów.

§ 9

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnością. 

§ 10

1. W wykonywaniu zadań w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Zakład  współdziała z:

1) innymi  podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

2) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

3) Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy,

4) pracodawcami i ich organizacjami, związkami zawodowymi oraz pracownikami i ich przedstawicielami,

5) jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami i instytucjami, których działalność służy ochronie zdrowia,

6)Narodowym Funduszem Zdrowia,

7)innymi instytucjami ubezpieczeniowymi i zdrowotnymi działającymi w obszarze ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Zakład może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza, nieuciążliwą dla pacjentów, w szczególności działalność gospodarczą polegającą na:

1) najmie, dzierżawie, użyczaniu majątku w tym pomieszczeń,

2) prowadzenia parkingu (opłaty parkingowe),

 Rozdział III

Organy i struktura organizacyjna

  § 11

Organami Zakładu są:

1) Dyrektor,

2) Rada Społeczna.

§ 12

1. Dyrektor zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

 2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za

nie odpowiedzialność.

3. Prezydent Miasta  nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub

umowy o pracę lub zawiera  z Nim umowę cywilnoprawną o zarządzanie Zakładem.  

4. Konkurs na stanowisko Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora  w przypadku gdy Dyrektor nie

jest lekarzem ogłasza Prezydent Miasta.

5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

§ 13

1. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:

1)Zastępcy Dyrektora

2)Głównego Księgowego,

3)Przełożonej Pielęgniarek,

4)kierowników komórek organizacyjnych wchodzących w skład Zakładu.

2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)   organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający prawidłowe wykonywanie

działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych Zakładu zapewniające działanie

Zakładu zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie ustalonym zawartymi umowami,

2)   należyte gospodarowanie mieniem Zakładu mieniem Gminy Stalowa Wola przekazanym w  użytkowanie Zakładu,

3)   wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Zakładu w zakresie

określonym w obowiązujących przepisach.

§ 14

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego Zakład

oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Rada Społeczna jest powoływana na okres kadencji Rady Miejskiej. 

§ 15

1. W skład Rady  Społecznej wchodzą Przewodniczący i 8 członków wybieranych w trybie określonym w  ustawie o  działalności leczniczej.

2. Członków Rady Społecznej powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska.

3.Zadania Rady Społecznej Zakładu określa ustawa o działalności leczniczej.

4. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb jej pracy i podejmowania uchwał

określa Regulamin Rady Społecznej, uchwalany przez tę Radę  Społeczną i zatwierdzany przez Radę Miejską.

5. W czasie kadencji można dokonać zmiany składu Rady Społecznej wprzypadku nie wykonywania przez członka tej Rady statutowych obowiązków.

6. Rada Miejska odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:

      1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

      2) odwołania członka przez podmiot delegujący daną osobę do składu Rady Społecznej,

      3) nieprzestrzegania Regulaminu Rady Społecznej.

7. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa z chwilą śmierci członka  tej Rady

§ 16

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej.

 § 17

W przypadku sporu pomiędzy Dyrektorem, a Radą Społeczną spór ten winien być rozstrzygnięty w drodze negocjacji stron, a w braku rozstrzygnięcia sporu w tym trybie spór rozstrzyga Rada Miejska.

Rozdział  IV

Struktura organizacyjna

§ 18

Zakład w całości stanowi jednolitą jednostkę organizacyjną.

§ 19

1. W Zakładzie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1) Dyrekcja,

2) Pion Administracyjno-Gospodarczy,

3) Pion Medyczny

2. Pion Medyczny dzieli się na:

1) Dział ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w skład, którego wchodzą:

a)      podstawowa opieka zdrowotna,

b)      ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

c)      medycyna pracy,

d)      diagnostyka medyczna,

e)      ambulatoryjna rehabilitacja zabiegowa i rehabilitacja środowiskowa,

2) Dział stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne:

a) zakład rehabilitacji leczniczej

3. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, organizacje i zadania poszczególnych

komórek organizacyjnych rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń

zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa 

Regulamin  Organizacyjny ustalany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

 Rozdział V

Forma gospodarki finansowej

§ 20

1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie    nieruchomościami i majątkiem Gminy Stalowa Wola oraz majątkiem własnymotrzymanym
i zakupionym.

2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych może następować na zasadach określonych przez Rade Miejską.

3.Wartość majątku Zakładu określają:

1)      fundusz założycielski,

2)      fundusz zakładu.

4. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Gminy Stalowa Wola.

5. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

6. Zasady zwiększania i zmniejszania wartości funduszu założycielskiego i funduszu zakładu określa ustawa o  działalności leczniczej.

 § 21

Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zakładu, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

 § 22

Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej,

2) z wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w pkt 1, o której mowa w § 10 ust. 2 Statutu,

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także  pochodzenia zagranicznego,

4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,

5) będące środkami publicznymi na:

a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonywania inwestycji koniecznych na realizacje tych zadań,

b) remonty,

c) inne niż określone w lit. a inwestycje,

d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

e) realizacje programów wieloletnich,

f) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

g) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach,

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego,

7) na podstawie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 § 23

Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi podmiot leczniczy  niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej przepisami prawa

§ 24

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Zakładu, gospodarowania majątkiem trwałym,  zasady pozyskiwania dotacji budżetowych, zasady likwidacji lub przekształcania zakładu określone są w ustawie o  działalności leczniczej oraz w odrębnych przepisach.

  Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 25

Statut Zakładu oraz  zmiany w Statucie Zakładu  nadaje Rada Miejska.

 § 26

W sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa szczególnie wskazane w  § 3.

 § 27

  1. Statut Zakładu wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
  2. Z dniemwejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnejw Stalowej Woli uchwalony Uchwałą Nr 10/98 Rady Społecznej SP ZOZ w Stalowej Woli z dnia 20 sierpnia 1998 r. zatwierdzony przez Wojewodę Tarnobrzeskiego w dniu 25 sierpnia 1998 r.

                        Podpisano:

                       Dyrektor SPZOZ w Stalowej Woli

                       lek. med. Wojciech Korkowski

 

Uwaga: Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną. Wersja oryginalna zaopatrzona właściwym podpisem i pieczęcią jest do wglądu w dyrekcji zakładu