Regulamin Organizacyjny SPZOZ w Stalowej Woli

Zakładki podstawowe

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Stalowej Woli

 

STALOWA WOLA

Czerwiec 2015

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                   

§ 1

1. Podstawą prawną wydania RegulaminuOrganizacyjnegoSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli, zwanego w dalszej części „Zakładem”, jest  art. 23 ustawy z dnia 01 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r Nr 112 poz. 654)

 

2.Regulamin organizacyjny Zakładu, zwany dalej Regulaminem, określa  sposób  i  warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie, a w szczególności:

     1) cele i zadania  Zakładu,

     2) strukturę organizacyjną  Zakładu,

     3) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

     4) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

     5) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w   komórkach organizacyjnych  Zakładu,

     6) organizację i zadania poszczególnych   komórek organizacyjnych Zakładu oraz warunki współdziałania tych  komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania  Zakładu  pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym,

7) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

8) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w  ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

9) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, 

10) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;

11)Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznie 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (dz. u. z 2000r nr 23 poz. 295, z późn. zm. ) oraz od podmiotów na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z  toczącym się postępowaniem karnym

12) sposób kierowania  komórkami organizacyjnymi  Zakładu.

 

3. Zakład działa na podstawie:

- Statutu zakładu,

- wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą Wojewody Podkarpackiego,

- obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o działalności leczniczej,

- niniejszego Regulaminu.

 

II. FIRMA  ZAKŁADU

 

§ 2

1. Nazwa zakładu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.

2. Adres Zakładu:  ul. Kwiatkowskiego 2 ,  37-450 Stalowa Wola.

3. Siedziba Zakładu: miasto Stalowa Wola.

4. Nazwy skrótowe:  Samodzielny Publiczny ZOZ lub SP ZOZ.

5. Numer statystyczny REGON  000313472 

6. Numer ewidencji podatkowej: NIP 865-20-75-301 

 

 

III. CELE I ZADANIA ZAKŁADU

 

§ 3

1. Celem działalności Zakładu jest ochrona zdrowia ludności poprzez realizację zadań statutowych. 

 

2. Podstawowe zadania Zakładu  polegają na sprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez udzielanie  świadczeń zdrowotnych w rodzajach:

 

1) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

2) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym.

 

3. Dodatkowe  zadania Zakładu  polegają na:  

1) współpracy  z jednostkami dydaktycznymi w zakresie kształcenia osób, przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny,

2) współpracy w zakresie prowadzenia działalności leczniczej z towarzystwami ubezpieczeniowymi na zasadach przewidzianych właściwymi przepisami,       

3) orzecznictwie medycznym wynikającym z odpowiednich przepisów prawa, 

4) współpracy z ZUS w ramach prewencji rentowej m.in. w zakresie rehabilitacji pacjentów.

 

 

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA  ZAKŁADU

 

§ 4

1. W ramach zakładu funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1) Dyrekcja:

a) dyrektor,

b) z-ca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych,

c) główny księgowy

 

2) Pion administracyjno-gospodarczy

a) sekretariat

b) sekcja kadr

c) zespół księgowo-finansowy

d) zespół organizacji i nadzoru

e) dział  gospodarczy

f) specjalista ds. zamówień publicznych i marketingu

g) radca prawny

h) inspektor bhp

i) informatyk

j) inspektor obrony cywilnej

k) archiwum

 

3) Pion medyczny

3.1)  Pion ambulatoryjnych  świadczeń zdrowotnych

a) dział podstawowej opieki zdrowotnej,

b) dział ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego,

c) dział medycyny pracy,

d) dział fizjoterapii ambulatoryjnej / dziennej

e) oddział rehabilitacji dziennej

f) medyczne laboratorium diagnostyczne,

g) pracownia rentgenowska,

h) pracownia  mammograficzna,

i) pracownia ultrasonograficzna,

j) pracownia elektrokardiograficzna i spirometryczna,

k) zespółrejestracji i informacji,

 

 

 

3.2)   Pion stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

a)      oddziałrehabilitacjileczniczej,

b)      działfarmacjiszpitalnej

 

3.3)  Przełożona pielęgniarek

 

§ 5

1. Dyrekcja obejmuje osoby zarządzające w imieniu pracodawcy. Są to: dyrektor, z-ca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych, główny księgowy.

 

2. Pion administracyjno-gospodarczy oraz pion medyczny obejmują elementy struktury organizacyjnejzakładu, z których poszczególne podporządkowane są dyrektorowi, z-cy dyrektora lub głównemu księgowemu, w sposób wskazany na schemacie organizacyjnym.

 

3. Pion medyczny składa się z dwóch części, realizujących zadania właściwe dla następujących  rodzajów świadczeń,

- ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych 

- stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych o charakterze szpitalnym.

 

4. Zadania pionu medycznego wskazane w ust. 3, realizowane są odpowiednio poprzez dwa ściśle ze sobą współpracujące „przedsiębiorstwa”, posiadające odrębny rejestr:

 

1) Przedsiębiorstwo o nazwie  „Przychodnia”  realizujące „ambulatoryjne świadczenia” zdrowotne,

2) Przedsiębiorstwo o nazwie „Oddział rehabilitacji leczniczej” realizujące  stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym.

 

Nadzór i kontrolę jak również obsługę administracyjną nad  wskazanymi przedsiębiorstwami sprawują  dyrekcja i pion administracyjno-gospodarczy, w stosunku do obu przedsiębiorstw jednocześnie. Zakład dla wskazanych dwu przedsiębiorstw wchodzących w skład jego struktury organizacyjnej prowadzi wspólną rachunkowość, sporządza wspólny bilans, jak również nie czyni wyodrębnienia majątkowego i osobowego.

 

§ 6

1. Oddział- jest wieloosobowym  elementem organizacyjnym w strukturze pionu medycznego. Kryterium jakościowym utworzenia oddziałujest wyodrębnienie i przypisanie zadań z  określonej dziedziny medycznej, na podstawie wskazań przepisów ustawy o działalności leczniczej. Pracą oddziałukieruje kierownik oddziału.

 

2. Dział/pracownia/laboratorium - jest to kilkuosobowy element struktury organizacyjnej wyodrębniony w strukturze pionu medycznego lub administracyjno-gospodarczego. Pracą działu/pracowni/laboratorium kieruje kierownik. Kryterium jakościowym utworzenia działu/ pracowni/laboratorium jest wydzielenie w ramach pionu zadań jednorodnych lub o zbliżonym charakterze. 

 

3. Zespół -jest to mały element struktury organizacyjnej zakładu wyodrębniony do wykonywania określonych zadań. Może funkcjonować w strukturze pionu medycznego lub administracyjno- gospodarczego.  Kryterium ilościowym utworzenia zespołu jest zatrudnienie co najmniej 3 osób z wyznaczoną osobą posiadająca wiedzę specjalistyczną, koordynującą działalność zespołu.

 

4. Sekcja - jest to nieduży element struktury organizacyjnej zakładu występujący w obrębie pionu administracyjno-gospodarczego zajmujący się określoną problematyką i skupiający osoby przygotowane do tego merytorycznie.

 

5. Samodzielne stanowiska a szczególnie „specjalista” do określonych spraw - są tworzone do wykonywania zadań o charakterze koncepcyjnym, inicjującym i koordynującym z określonej dziedziny działalności, wymagających dużej wiedzy  i wysokich kwalifikacji. Mogą być one wyodrębnione w strukturze organizacyjnej pionu medycznego lub administracyjno-gospodarczego. 

 

§ 7

Schemat organizacyjny zakładu wraz z  określeniem podległości jest zobrazowany w zał. nr 1 do Regulaminu.  

V. RODZAJE DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

§ 8

1. W ramach działalności leczniczej Zakład realizuje dwa rodzaje świadczeń zdrowotnych:

 

1) ambulatoryjne  świadczenia  zdrowotne,  w  tym:

a) podstawowa opieka zdrowotna:

- lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,

- pielęgniarki gabinetu zabiegowego (pielęgniarki praktyki), 

- pielęgniarki środowiskowo-rodzinne,

- pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania  

b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 

- poradnia kardiologiczna

- poradnia neurologiczna

- poradnia otolaryngologiczna

- poradnia ginekologiczno-położnicza

- poradnia okulistyczna

- poradnia reumatologiczna

- poradnia diabetologiczna

- poradnia pulmonologiczna (gruźlicy i chorób płuc)

- poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

- poradnia chirurgii ogólnej

- poradnia dermatologiczna (dermatologiczno-wenerologiczna)

- poradnia zdrowia psychicznego

- poradnia rehabilitacyjna

- poradnia leczenia bólu

- poradnia medycyny sportowej

c) medycyna pracy,

d) diagnostyka medyczna (laboratoryjna, usg, ekg, spirometrii, rtg, mammografii)

e) promocja zdrowia i zapobieganie chorobom,

f) ambulatoryjna rehabilitacja zabiegowa i rehabilitacja środowiskowa,

g) rehabilitacja w ramach oddziału rehabilitacji dziennej,

2) szpitalne świadczenia zdrowotnew zakresie rehabilitacji stacjonarnej,

 

2. Zakres realizacji świadczeń  wynika z zawartych umów z NFZ i/lub pracodawcami i opiera się na obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie.

 

VI. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

§ 9

1. Świadczenia zdrowotne co do zasady są udzielane są w budynku zakładu  pod jego adresem.   Wyjątkiem od tego  są świadczenia: 

1) pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania, które realizowane są w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych pod adresami:Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1  Stalowa Wola  oraz  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Hutnicza 17 Stalowa Wola, 

2) pielęgniarek punktu szczepień, które realizowane są w punkcie szczepień  pod adresem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Hutnicza 17 Stalowa Wola, 

3) pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz lekarzy poz realizujących wizyty domowe, które realizowane są w środowisku domowym pacjenta.

4) rehabilitacyjne realizowane w środowisku domowym pacjenta.

5)lekarzy poradni specjalistycznych oraz pracownika socjalnego w zakresie poradni zdrowia psychicznego, które realizowane są w środowisku domowym pacjenta.  

3. Niektóre świadczenia, głównie niektóre rodzaje diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki specjalistycznej wykonywane są przez podwykonawców zakładu, zgodnie z zawartymi umowami.

 

VII. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCHZAKŁADU. SPOSÓB KIEROWANIA KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA  KOMÓREK DLA ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU POD WZGLĘDEM DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZYM, PIELĘGNACYJNYM, REHABILITACYJNYM I ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM.

 

§ 10

1. Zadania Dyrekcji 

 

Dyrekcja realizuje zadania związane  z zarządzaniem zakładem.

 

1) Dyrektorzarządza zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Nadzoruje i koordynuje całokształt jego działań. Dyrektor jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników zakładu.

2) Zastępca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych nadzoruje, koordynuje i prowadzi działania związane z  procesem administrowania i eksploatacji  w zakładzie, zgodnie z zakresem czynności i obowiązków.

3) Główny księgowynadzoruje, koordynuje i prowadzi księgowość zakładu oraz  ekonomiczne aspekty jego działalności, zgodnie z zakresem czynności i obowiązków.

 

 

2. Zadania Pionu Medycznego.

 

Pion medyczny realizuje zadania związane z diagnostyką, leczeniem, orzekaniem, oraz profilaktyką. Świadczenia zdrowotne udzielane w ramach wykonywanych zadań są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w odniesieniu do nich (w tym wytyczne NFZ wraz ze stosownymi zakresami kompetencji przewidzianymi dla poszczególnych rodzajów świadczeń).

 

1)  Koordynacja pracy i zadania podstawowej opieki zdrowotnej

a) pracą działu kieruje i nadzoruje ją kierownik podstawowej opieki zdrowotnej i

profilaktyki,

b) w ramach swojego zakresu działalności dział realizuje  zadania właściwe dla:

- lekarza poz (całokształt opieki nad pacjentami, porady ambulatoryjne, wizytydomowe, profilaktyka prozdrowotna),

- pielęgniarek gabinetu zabiegowego (współpraca z lekarzem w procesie udzielania świadczeń jak: realizacja zabiegów zleconych przez lekarza, koordynacja realizacji wizyt domowych,  samodzielne interwencje w koniecznych przypadkach np. podanie leku niewymagającego zlecenia lekarza, mierzenie ciśnienia, założenie opatrunku, itp.)

- pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych / pielęgniarek poz  (obejmowanie opieką

pacjentów obłożnie chorych w ich środowisku domowym),

- medycyny szkolnej/opieki medycznej w środowisku nauczania i wychowania,

(opieka nad młodzieżą szkolną we współpracy z lekarzem poz - wykonywanie bilansów zdrowia, szczepień ochronnych wg kalendarza szczepień, pomoc doraźna, itp.).

 

2)  Koordynacja pracy i zadania ambulatoryjnej  opieki  specjalistycznej

a) pracą działu kieruje i nadzoruje ją kierownik lecznictwa specjalistycznego.

b) dział realizuje zadania związane z profilaktyką,  diagnostyką, leczeniem, wykonywaniem specjalistycznych badań lekarskich i konsultacji specjalistycznych oraz badań diagnostycznych, wykonywaniem leczniczych zabiegów specjalistycznych, orzekaniem o stanie zdrowia  -  należące do kompetencji poszczególnych lekarzy specjalistów.

 

3)  Koordynacja pracy i zadania medycyny pracy

a) pracą działu kieruje i nadzoruje ją kierownik podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki.

b) dział Medycyny Pracy realizuje zadania związane z wykonywaniem badań profilaktycznych pracowników  oraz  inne zadania należące do kompetencji służb medycyny pracy, zależnie od potrzeb i w odniesieniu do zawartych umów.

 

4) Koordynacja pracy i zadania stacjonarnego oddziałurehabilitacji leczniczej.

a)      pracą  oddziału kieruje i nadzoruje ją kierownik,

b)  kierownikowi, który musi mieć kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zostaje powierzona funkcja i zostaje z nim nawiązany stosunek pracy bądź umowa cywilnoprawna po zapoznaniu się dyrekcji zakładu z jego kwalifikacjami i ocenie jego kwalifikacji, cech charakteru  oraz postawy zawodowej.   Dyrekcja zakładu może w celu wyboru kandydata zorganizować konkurs. Zasady konkursu będą regulowane stosownym zarządzeniem dyrektora.

c) oddziałrehabilitacji leczniczej realizuje całokształt zadań związanych z usprawnianiem osób przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych w warunkach stacjonarnych,oraz realizuje świadczenia zdrowotne rzeczowe w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

c) rehabilitacja odbywa się w ramach  struktur oddziału jak również przy wykorzystaniu potencjału działu fizjoterapii.

d)  z oddziałem rehabilitacji w zakresie gospodarki   lekami współpracuje dział farmacji szpitalnej

 

5) Koordynacja pracy i zadania działu fizjoterapii

a) pracą działu kieruje i nadzoruje ją kierownik działu fizjoterapii,

b) dział fizjoterapii świadczy usługi związane z wykonywaniem zabiegów fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych/dziennych oraz w uzasadnionych przypadkach w warunkach domowych.

 

6) Koordynacja pracy i zadania  oddziału rehabilitacji dziennej.

 

Pracą oddziału kieruje i nadzoruje ją  lekarz oddziału dziennego. 

Wskazana powyżej funkcja jest powierzana pracownikowi spełniającemu określone w przepisach prawa kryteria.

Dzienny oddział rehabilitacji realizuje całokształt zadań związanych z usprawnianiem pacjentów zgłaszających się na 2-3-4 tyg. turnusy (zależnie od wskazań) przez 4 godziny dziennie. W czynnościach służących rehabilitacji pacjentów oddział dzienny rehabilitacji współpracuje ściśle z działem fizjoterapii.

 

7)  Koordynacja pracy i zadania medycznego laboratorium diagnostycznego.

a) pracą laboratorium kieruje kierownik medycznego laboratorium  diagnostycznego.

b) w laboratorium realizowane są zadania związane z szerokim zakresem diagnostyki laboratoryjnej między innymi poprzez: - pobieranie materiałów do badań, - wykonywanie badań z zakresu  analityki ogólnej, hematologii, chemii analitycznej, immunochemii, - opracowywanie i wydawanie wyników, - prowadzenie dokumentacji sprawozdawczo-statystycznej.

 

8)  Koordynacja pracy i zadania pracowni rentgenowskiej, mammograficznej i ultrasonograficznej: 

a) całością prac pracowni kieruje i nadzoruje je kierownik pracowni rentgenowskiej i ultrasonograficznej. Współpracuje z nimkierownik zespołu techników rtg.

b) pracownia realizuje zadania związane z diagnostyką obrazową poprzez:

- wykonywanie, techniczną obróbkę oraz ocenę zdjęć Rtg  i mammograficznych,

- wykonywanie i ocenę badań USG,

- prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej.

 

9)   Koordynacja pracy i zadania pracowni elektrokardiograficznej i spirometrycznej:

a) pracą pracowni koordynuje przełożona pielęgniarek

b) pracownia realizuje zadania związane z wykonywaniem badań elektrokardiograficznych oraz  spirometrycznych.

 

10)   Koordynacja pracy i zadaniazespołu rejestracji i informacji:

a) pracę  zespołu nadzorujeosoba koordynująca pracę.

b) zespół realizuje zadania związane z:

- informowaniem pacjentów o możliwościach i warunkach uzyskania świadczeń zdrowotnych,

- rejestrowaniem pacjentów do poszczególnych lekarzy,

- dostarczaniem i odbieraniem kart z gabinetów lekarskich,

- nadzorem nad stanem dokumentacji medycznej,

- archiwizowaniem dokumentacji.

 

11) Zadania przełożonej pielęgniarek

a) Przełożona pielęgniarek koordynuje i nadzoruje całokształt pracy pielęgniarek  a także techników EKG i spirometrii we współpracy z kierownikiem poz i profilaktyki, kierownikiem  lecznictwa specjalistycznego oraz  kierownikiem oddziałurehabilitacji leczniczej, 

b) prowadzi i koordynuje nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zakładzie,

c) prowadzi i koordynuje akcje szczepień ochronnych.

 

12)  Koordynacja pracy i zadania działu farmacji szpitalnej:

a)      pracą działu kieruje mgr farmacji; jego rolą jest uczestniczenie w przetargach na leki,  prowadzenie działań  w zakresie rozchodu leków, prowadzenie dokumentacji leków ścisłego zarachowania; mgr farmacji obecny jest w dziale co do zasady 2 x w tygodniu, w określonych dniach i godzinachoraz doraźnie w razie potrzeby;

mgr farmacji w swoich działaniach współdziała z personelem oddziału jak kierownik oddziału, lekarze i pielęgniarki oraz  ze specjalistą ds. zamówień publicznych jak również z magazynierem zakładu, podlega on bezpośrednio pod dyrektora zakładu. 

b)     dział farmacji szpitalnej realizuje zadania w zakresie:

- wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych określonych w

   odrębnych  przepisach,

            -  udzielania informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,

            - organizowania zaopatrzenia oddziału w produkty lecznicze i wyroby medyczne,

            -  monitorowania niepożądanych działań leków,

            - udziału w racjonalizacji farmakoterapii,

            - współuczestniczenia w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i

              wyrobami medycznymi w oddziale,

            - ewidencji  produktów leczniczych i wyrobów medycznych otrzymywanych w

              formie darowizny, 

            - ustalania procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów

              medycznych z magazynu na odział oraz dla pacjenta,

 

 

 

3. Zadania Pionu administracyjno-gospodarczego.

 

1) Pion  administracyjno-gospodarczy  realizuje zadania związane z:

- obsługą administracyjno-organizacyjną  zakładu,

- obsługą prawną,

- organizacją i zarządzaniem,

- ochroną tajemnicy służbowej,

- kontrolą wewnętrzną,

- polityką informacyjną i public relations,

- zatrudnieniem i płacami,

- administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

- ochroną p/pożarową,

- obroną cywilną,

- bhp.

 

2)  Zadania i podległość sekretariatu.

 

Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji zakładu, prowadzenie akt korespondencyjnych dyrekcji, przyjmowanie i wykonywanie rozmów telefonicznych związanych z pracą dyrekcji, obsługa informatyczna sekretariatu, koordynowanie terminów spotkań i rozmów telefonicznych dyrekcji.

Sekretarka służbowo podlega bezpośrednio pod dyrektora zakładu.

 

3) Zadania i podległość sekcji kadr.

 

Obsługa formalno-prawna w zakresie spraw pracowniczych, w oparciu o obowiązujące  przepisy, współudział w prowadzeniu polityki kadrowej zakładu, prognozowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych, ze szczególnym uwzględnieniem kadr wykwalifikowanych, koordynowanie procesu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.

Sekcja bezpośrednio podlega pod dyrektora zakładu.

 

 

4)  Zadania, koordynacja pracy i podległość zespołu księgowo-finansowego.

 

Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami księgowymi, prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, inicjowanie działań usprawniających obrót finansowy,  prowadzenie ewidencji wyposażenia środków trwałych i umorzeń, rozliczanie zakupów i sprzedaży materiałów i usług, prowadzenie  rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, windykacja należności,  prowadzenie rozrachunków z pracownikami,  naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, prowadzenie ewidencji kosztów na poszczególne ośrodki kosztowe,  rozliczenia z budżetem, sporządzanie kwartalnych sprawozdań oraz bilansu rocznego.

Zespołem kieruje i bezpośrednio go nadzorujegłówny księgowy.

 

5)Zadania, koordynacja pracy i podległość zespołu organizacji i nadzoru.

 

Przygotowywanie ofert oraz umów związanych ze sprzedażą usług medycznych, sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych sprawozdań z działalności zakładu do NFZ oraz prowadzenie innych rodzajów sprawozdawczości jak do WOMP, GUS i  WCAiNwOZ,   obsługa i aktualizacja komputerowej bazy danych dotyczącej  pacjentów poz (listy aktywne pacjentów),  sporządzanie rozliczeń finansowych, dotyczących sprzedaży usług medycznych, w ramach umów z NFZ i WOMP,  współpraca z poszczególnymi działami zakładu w zakresie realizacji umów dotyczących udzielania świadczeń medycznych, przygotowywanie dokumentów prawnych i organizacyjnych na potrzeby zakładu, działalność informacyjna, na rzecz pacjentów, ewidencjonowanie usług medycznych zrealizowanych przez medyczny personel zakładu,  współpraca z personelem medycznym  poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie poprawności przekazywanych danych, prowadzenie ksiąg ewidencji oraz archiwizacja dokumentacji,  prowadzenie książki korespondencji działu ON.

Zespołemkieruje osoba koordynująca pracę.Zespół podlega bezpośrednio pod z-cę dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych.

 

6)  Zadania, koordynacja pracy i podległość działu gospodarczego.

 

Realizacja umów  dotyczących zabezpieczenia warunków materialno-technicznych; współpraca z jednostkami naprawczymi w zakresie obsługi technicznej sprzętu medycznego; prowadzenie ewidencji wyposażenia zakładu, dowodów pobrania wewnętrznego, okresowej inwentaryzacji;    sortowanie i wydawanie materiału do prania; nadzór na stanem  urządzeń, instalacji, i sieci;  prowadzenie szatni dla pacjentów; prowadzenie działań w zakresie zabezpieczenia technicznego pomieszczeń zakładu; wykonywanie bieżących napraw elektrycznych, hydraulicznych, doraźnych robót ślusarskich, stolarskich;  nadzór nad osobami świadczącymi usługi porządkowe;  prowadzenie gospodarki magazynowej i zaopatrzeniowej, dozór zakładu.

Działem kieruje kierownik działu gospodarczego. Dział podlega bezpośrednio pod z-cę dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych.

 

 

7)Zadania i podległośćspecjalisty ds. zamówień publicznych i marketingu.

 

Sporządzanie materiałów przetargowych i prowadzenie postępowań zgodnie z przepisami  ustawy o zamówieniach publicznych; sporządzanie umów kontrahentami; przygotowywanie programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia; realizacja zadań z zakresu marketingu. Współudział w procesie prowadzenia i nadzoru inwestycji. Stanowisko to podlega bezpośrednio pod dyrektora zakładu.

 

8) Zadania i podległość radcy prawnego.

 

Obsługa prawna zakładu, wykonywanie zadań zleconych, konsultacje, opinie prawne, prowadzenie ewentualnych spraw  sądowych, itp. Bezpośrednio podlega pod dyrektora zakładu.

 

9) Zadania i podległośćinspektora bhp.

Sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu BHP w zakładzie;

prowadzenia rejestrów, kompletowanie danych i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych; prowadzenie dokumentacji powypadkowej; określanie doboru właściwych środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej; współpraca z lekarzami przeprowadzającymi badania profilaktyczne przy realizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników zakładu; kontrola przestrzegania Regulaminu Pracy w zakresie bhp. Stanowisko to podlega bezpośrednio pod z-cę dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych.

 

10) Zadania i podległość informatyka

Obsługa informatyczna zakładu a w szczególności:

nadzór nad bezpieczeństwem danych, dokonywanie drobnych napraw oraz konfiguracji sprzętu komputerowego,  współpraca z zespołem organizacji i nadzoru w zakresie dokonywania rozliczeń z NFZ.

Stanowisko to podlega bezpośrednio pod z-cę dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych.

 

11) Zadania i podległość inspektora obrony cywilnej.

 

Prowadzenie i koordynacja działań związanych z zabezpieczeniem przez zakład obrony cywilnej miasta we współpracy z  właściwymi strukturami Urzędu Miasta oraz powiatowymi strukturami obrony cywilnej.

Stanowisko to podlega bezpośrednio pod dyrektora.

 

§ 11

1. Warunki współdziałania poszczególnych komórek celem zapewnienia prawidłowego i efektywnego funkcjonowania zakładu pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym oraz ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

1) Niemal wszystkie świadczenia wykonywane są w jednym obiekcie w sposób umożliwiający bezpośrednie komunikowanie się personelu oraz  wymianę informacji zarówno w zakresie medycznym jak i administracyjno-gospodarczym (za wyjątkiem świadczeń wskazanych w dziale VI § 9 ust. 1 ). Możliwe jest korzystanie przez pacjentów ze świadczeń wszystkich medycznych komórek organizacyjnych w sposób bezkolizyjny.

 

2) W zakładzie obowiązuje system „pionowej”   wymiany informacji pomiędzy dyrekcją a kadrą kierowniczą i podległymi pracownikami (cykliczne  zebrania dyrekcji z kadrą kierowniczą,  cykliczne spotkania kierowników z podległymi pracownikami) oraz system „poziomego” komunikowania się   pracowników (przekazywanie i wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi osobami z kadry  kierowniczej oraz pomiędzy poszczególnymi pracownikami w danym elemencie struktury organizacyjnej).

 

3) Zakład jest przystosowany do wymogów określających warunki techniczne i sanitarne dla zakładów opieki zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych.  

 

VIII. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

§ 12

Informacje ogólne

 

1. Zakład organizuje i wykonuje świadczenia zdrowotne  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia spoza tego ubezpieczenia  na zasadach  wskazanych  stosownymi przepisami prawa. 

2. Świadczenia zdrowotne realizowane w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego, dotyczą profilaktyki, diagnostyki, terapii oraz rehabilitacji i obejmują zakres wskazany w § 8

3. Świadczenia wykonywane przez zakład są realizowane głównie w oparciu o własną  bazę diagnostyczno-terapeutyczną zakładu lub w niektórych przypadkach na podstawie umów z innymi podmiotami.

4. Bezpłatne świadczenia zdrowotne przysługują osobom ubezpieczonym w NFZ, na zasadach określonych w stosownych  przepisach.  

5. Zakład gromadzi informacje o swoich pacjentach w tradycyjnej dokumentacji papierowej oraz w komputerowej bazie danych.

6. Zakład zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku z wykonywanymi usługami medycznymi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

7. Pracownicy zatrudnieni w zakładzie są zobowiązani do udzielania pacjentom informacji, dotyczących zasad korzystania z usług zakładu.

8. W przypadku oczekiwania przez pacjenta ubezpieczonego świadczeń wykraczających poza wynikający z umowy z NFZ zakres kompetencji danej poradni, pacjent powinien być odpowiednio poinformowany o  obowiązujących w tym zakresie przepisach i o możliwościach i uzyskania świadczenia w ramach ubezpieczenia w innym podmiocie. W przypadku kiedy pacjent uzyskawszy stosowną informację życzy sobie aby świadczenie zostało wykonane na miejscu w zakładzie i godzi się na wykonanie tego świadczenia   za odpłatnością - pokrywa koszty świadczenia, wg obowiązującego cennika.  W takim przypadku, w dokumentacji medycznej pacjenta (o ile przepisy przewidują prowadzenie takiej dokumentacji) lekarz lub inny personel medyczny, zależnie od rodzaju świadczenia, zamieszcza stosowną adnotację.

9. W przypadku usług ponadstandardowych w zakresie ubezpieczenia, nie przysługujących bezpłatnie - świadczenia udzielane są na koszt pacjenta, wg obowiązujących cenników.

10. Świadczenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej  wykonywane są pacjentom, którzy zadeklarowali wolę objęcia ich opieką poprzez złożenie stosownego oświadczenia (deklaracja wyboru).

11. Świadczenia poradni specjalistycznych za wyjątkami wskazanymi niżej są wykonywane na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (poz lub specjalisty).

Bez skierowania są udzielane świadczenia przez:

1) ginekologa

2) psychiatrę

3) w przypadku zgłaszania się osób posiadających udokumentowany status: - inwalidy wojennego/wojskowego lub osoby represjonowanej; - cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych; - weterana poszkodowanego w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju oraz zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (art. 57)

 

12. Świadczenia wykonywane w ramach służby medycyny pracy wykonywane są na podstawie umów zawartych z pracodawcami, po uzyskaniu przez pracownika stosownego skierowania od pracodawcy.

 

13. Oddziałrehabilitacji leczniczej realizuje świadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku osób nieubezpieczonych świadczenia te realizowane są na zasadach odpłatności według cennika zakładowego.

 

14. Rejestracja pacjentów do leczenia w ramach świadczeń ambulatoryjnych odbywa się w  różnych formach tj. poprzez osobiste zgłoszenie, telefonicznie lub przez osoby trzecie, w wyznaczonych godzinach.

 

15. W przypadku kiedy  nie ma  możliwości skorzystania przez pacjenta ze świadczeń w dniu zgłoszenia a stan jego zdrowia  pozwala na oczekiwanie, pacjent może umówić termin wizyty w określonym dniu i określonym przedziale czasowym - na zasadzie wzajemnych uzgodnień.

 

16. W przypadku świadczeń ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, jeżeli nie ma możliwości  realizacji usługi zgodnie z oczekiwaniami pacjenta a jego stan zdrowia pozwala na oczekiwanie – zakład prowadzi kolejkę oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

17. Pacjent powinien zgłosić się do rejestracji z dowodem tożsamości, zawierającym nr PESEL oraz dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie z zastrzeżeniem ust.19

 

18 . Po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją, pacjent udaje się do gabinetu lekarskiego.

 

19. W przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pacjent może zgłaszać się po pomoc doraźną, bezpośrednio do gabinetu lekarskiego, nawet bez wymaganych dokumentów.

 

 

§ 13

Porządek udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 

1. Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dotyczą w szczególności: profilaktyki, leczenia oraz orzekania o stanie zdrowia, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, rehabilitacji i opieki nad niepełnosprawnymi, opieki nad młodzieżą szkolną.

 

2. Pacjenci, chcący korzystać z usług lekarzy poz lub pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych są zobowiązani do wypełnienia deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki.

 

3. Ubezpieczony ma prawo nieodpłatnego wyboru lekarza oraz pielęgniarki poz, nie częściej niż dwa razy w roku. Częstsza zmiana lekarza skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty na rzecz NFZ.

 

4. Przed wizytą u lekarza, pacjent  zgłasza się do właściwej rejestracji

 

5. W przypadku nieobecności wybranego lekarza poz, pacjent może skorzystać z usług innych lekarzy, którzy przyjmują w danym dniu.

 

6. Lekarze mają prawo, w przypadkach medycznie uzasadnionych, do kierowania pacjentów na konsultacje specjalistyczne oraz do szpitala lub kliniki.

 

7. Osoby zapisane do lekarzy poz oraz pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, zatrudnionych w SPZOZ mogą zrezygnować z usług świadczonych przez w/w personel.

 

§ 14

Porządek udzielania  ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

 

1. Zadania z zakresu opieki specjalistycznej są realizowane w   poradniach wskazanych w § 8.

 

2. Po otrzymaniu skierowania od lekarza  ubezpieczenia zdrowotnego na konsultację specjalistyczną lub do leczenia, pacjent jest zobowiązany do dokonania rejestracji w kartotece, do wybranego specjalisty.

 

3. W przypadku kontynuacji dłuższego leczenia u specjalisty tej samej jednostki chorobowej, wystarczy jednorazowe skierowanie - do czasu zakończenia leczenia.

 

4. Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty, spośród lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

§ 15

Porządek udzielania świadczeń z zakresu medycyny pracy

 

1. Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy dla pracowników są realizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy zakładem, a pracodawcami,  w oparciu o stosowne przepisy prawa. 

 

2. Pracownicy zgłaszający się na badania profilaktyczne są zobowiązani do rejestracji w kartotece na podstawie obowiązującego skierowania od swojego pracodawcy (zgodnie z Rozp. MziOS z dnia 30.05.1996r.).

 

3. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, zgodnie z danymi zawartymi w skierowaniu na badania profilaktyczne, pracownik otrzymuje od personelu realizującego zadania służby medycyny pracy skierowanie na określone badania diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne.

 

4. Na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego i opinii lekarzy specjalistów (jeżeli jest to konieczne) oraz niezbędnychwyników badań diagnostycznych, uprawniony lekarz wydaje stosowne orzeczenie.

 

§ 16

Zasady korzystania z usług pracowni diagnostycznych.

 

1. Bezpłatnie z usług pracowni diagnostycznych zakładu mogą korzystać tylko pacjenci, którzy posiadają stosowne skierowanie  od lekarzy zatrudnionych w zakładzie lub skierowanie od lekarzy zatrudnionych w placówkach  posiadających z tutejszym zakładem stosowne umowy gwarantujące odpłatność za wykonane badania.

W pozostałych przypadkach (pacjenci nie ubezpieczeni lub posiadający skierowanie od lekarzy innych niż wskazani w pkt. 1) mogą wykonać badania po uiszczeniu odpłatności określonej cennikiem zakładu.

 

2. Posiadanie skierowania uprawnia pacjenta do rejestracji w określonej pracowni diagnostycznej. Rejestracja odbywa się w wyznaczonych godzinach.

 

3. Po dokonaniu rejestracji badanie realizowane jest na bieżąco lub w określonym czasie, zależnie od możliwości. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, stosuje się tryb „cito”.

 

4.Wyniki badań diagnostycznych w poszczególnych pracowniach,  są wydawane w określonych dniach oraz godzinach.

 

5.Zasadą jest przekazywanie wyników badań zleconych przez lekarzy Zakładu, bezpośrednio do gabinetu lekarskiego. Pacjent ma prawo do otrzymania kopii wyników badań  po zinterpretowaniu ich przez lekarza  w trakcie  wizyty kontrolnej.

 

6. Wyniki badań zleconych  przez inne podmioty przekazywane są bezpośrednio do tych podmiotów lub przekazywane bezpośrednio pacjentom zależnie od uregulowań w odpowiedniej umowie.

 

7. Wyniki badań za które pacjent uiścił odpłatność wydawane są do rąk tego pacjenta.

 

 

§ 17

           

Zasady korzystania ze świadczeń oddziału rehabilitacji dziennej

 

 

1. Pacjent korzysta ze świadczeń  oddziału rehabilitacji dziennej na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

2.  Świadczenie realizowane są w formie 2-3-4 tyg. turnusów, zależnie od wskazań.

 

3. Terminy zabiegów (dni, godziny) są ustalane przez  personel oddziału.

 

4. Pacjent jest zobowiązany do stosowania zaleceń personelu odnośnie przygotowania do zabiegów oraz postępowania w trakcie zabiegów.

 

5. Pacjent  rehabilitowany w  oddziale rehabilitacji dziennej podlega ogólnym zasadom obowiązującym w tym oddziale, w tym obowiązany jest stosować się do zasad szczegółowych wskazanych przez personel oddziału jak również współpracującego z nim ściśle działu rehabilitacji. 

 

 

 

 

§ 18

Zasady korzystania z usług fizjoterapeutycznych.

 

1. Pacjent korzysta z usług fizjoterapeutycznych na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

2. Terminy zabiegów (dzień, godzina) są ustalane przez  personel działu.

 

3. Pacjent jest zobowiązany do stosowania zaleceń personelu odnośnie przygotowania do zabiegu oraz postępowania w trakcie zabiegu.

 

4. Pacjent  rehabilitowany w ramach pobytu dziennego podlega ogólnym zasadom obowiązującym w dziale w tym obowiązany jest stosować się do zasad szczegółowych wskazanych przez personel działu. 

 

§ 19

Zasady przebywania w oddzialerehabilitacji leczniczej.

 

1. Pacjenci zgłaszający się do oddziału rehabilitacji powinni posiadać skierowanie od lekarza prowadzącego leczenie.

 

2. Zgłaszający się pacjent powinien oddać do magazynu oddziału odzież i obuwie.

 

3.Pacjent przyjęty na oddział powinien poddać się zabiegom sanitarno-higienicznym.   

 

4. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń i wskazówek personelu medycznego, jeżeli nie narusza to przepisów prawa oraz jego intymności i godności.

 

5. Pacjentowi przebywającemu w oddziale nie wolno bez uzgodnienia z lekarzem oddziału przyjmować leków innych niż zlecone przez lekarzy oddziału/zakładu, korzystać z usług innych lekarzy  niż lekarze oddziału, poddawać się jakimkolwiek zabiegom medycznym innym niż zlecone przez lekarzy oddziału. W razie konieczności uzyskania porady lekarza innego niż lekarz oddziałudecyzję o konsultacji wydaje    kierownikoddziału/zakładu lub upoważniony przez niego lekarz.  

 

6. W czasie wizyty lekarskiej, w porze dokonywania zabiegów oraz w czasie posiłków pacjenci są zobowiązani do przebywania w swoich salach.

 

7. Pacjent nie ma prawa zmieniać przydzielonego, na sali chorych miejsca, bez zgody personelu medycznego.

 

8. Pacjenci, przebywający poza oddziałem rehabilitacji, są zobowiązani do nakładania na pidżamę dresów lub szlafroków.

 

9. Opuszczenie oddziału może nastąpić tylko po uzyskaniu stosownej przepustki od personelu oddziału

 

10. Na terenie obiektu niedopuszczalne jest palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu.

 

11. Pacjent przebywający w oddzialenie może żądać od personelu usług osobistych nie związanych z leczeniem i pielęgnowaniem.

 

12. Pacjenci   rehabilitowani  w oddzialew ramach pobytu dziennego   podlegają   ogólnie  obowiązującym przepisom oraz  przepisom szczegółowym wskazanym przez personel.

 

 

§ 20

Informacje  dodatkowe

 

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów prawa nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.

 

2. Przy ustalaniu wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, nie przysługujące w ramach ubezpieczenia zdrowotnego osobom ubezpieczonym, stosuje się ceny, według obowiązującego w zakładzie cennika.

 

5. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń określa dyrektor w drodze zarządzenia. 

 

 

 

 

 

 

IX.  WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI

ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI

DIAGNOSTYKI, LECZENIA PACJENTÓW I CIĄGŁOŚCI

POSTĘPOWANIA.

 

§ 21

1. W przypadku konieczności wykonania dla pacjenta pozostającego w leczeniu, badań diagnostycznych, których zakład nie zapewnia we własnym zakresie -   badania te zlecane są    innym podmiotom, w ramach zawartych umów. 

 

2. W przypadku, gdy pacjent wymaga rozpoczęcia pilnego leczenia w innym zakładzie opieki zdrowotnej, zlecany jest transport medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakład ma podpisaną stosowną umowę z zakładem realizującym transport  pacjentów.

 

3. Ubezpieczonemu na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkiem transportu sanitarnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie w przypadkach:

 

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia

 

4. Ubezpieczonemu na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje również bezpłatny przejazd środkiem transportu sanitarnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie. 

 

5. W przypadkach nie wymienionych w ust. 3 i 4 na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczonemu przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością - zgodnie z  właściwymi przepisami prawa dotyczącymi transportu sanitarnego pacjentów z określonym stopniem niesprawności.

 

 

 

X. ZASADY DOSTĘPU PACJENTA  DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ,   W TYM WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

§ 22

1. Pacjent ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej, która jego dotyczy.

Wgląd ten następuje za pośrednictwem lekarza leczącego lub innego lekarza, bądź innej osoby  wskazanej przez dyrektora.

 

2. Pacjent ma prawo do wydania mu kopii bądź odpisu jego dokumentacji medycznej. O wydanie odpisu lub kopii dokumentacji medycznej wnioskuje na piśmie pacjent, osoba przez niego pisemnie upoważniona bądź jego przedstawiciel ustawowy. Osoba wnioskująca musi przedstawić dokument potwierdzający tożsamość.

 

3. Koszt wydania kopii dokumentacji medycznej lub jej odpisu  ponosi osoba wnioskująca. Zasady odpłatności i jej maksymalnawysokość są uregulowane stosownymi przepisami prawa w szczególności ustawą o prawach pacjenta.  Wysokość opłat w Zakładzie szczegółowo określa dyrektor  zakładu w drodze zarządzenia.

 

 

 

 

XI. ORGANIZACJA  PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

 

§ 23

1. W przypadku wykonywania świadczeń płatnych bezpośrednio przez pacjenta, przed wykonaniem świadczenia pacjent obowiązany jest uiścić stosowną opłatę w kasie zakładu. Zlecenie na dokonanie takiej płatności wydaje odpowiedni personel zakładu (zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami) - zależnie od rodzaju świadczenia, o które ubiega się pacjent. 

 

2. W przypadkach pilnych może być indywidualnie zastosowany tryb odmienny od wskazanego w ust. 1.

 

 

XII. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

§ 24

1. Opłaty za świadczenia wykonywane poza systemem finansowania ze środków publicznych pobierane są zgodnie z cennikiem  zakładowym wprowadzonym zarządzeniem dyrektora.

 

2. W przypadkach szczególnych, wysokość opłaty może być ustalona indywidualnie, po negocjacjach z pacjentem. Decyduje o tym dyrektor zakładu.

 

 

XIII.  WYSOKOSĆ OPŁATY ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 72 GODZINY OD OSÓB LUB INSTYTUCJI UPRAWNIONYCH DO POCHOWANIA ZWŁOK NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 31 STYCZNIA 1959 R O CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH (DZ. U. Z 2000R NR 23 POZ. 295, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ OD PODMIOTÓW NA ZLECENIE KTÓRYCH PRZECHOWUJE SIĘ ZWŁOKI W ZWIĄZKU Z  TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIEM KARNYM.

 

 

§ 25

1. Zasady postępowania w przypadku zgonu pacjenta w oddziale/zakładzie rehabilitacji leczniczej reguluje wewnątrzzakładowa procedura.

 

2.Zakład nie ma możliwości przechowywania zwłok we własnym zakresie, gdyż nie pozwala mu na to określona infrastruktura. W związku z powyższym, w przypadku zgonu pacjenta przebywającego w oddziale/zakładzie rehabilitacji leczniczej, po dokonaniu niezbędnych a określonych przepisami  prawa czynności, oraz po upływie 2 godzin od chwili  zgonu pacjenta – zwłoki są przekazywane w uzgodnieniu z  rodziną pacjenta/osobą lub instytucją uprawnioną do pochowania zwłok,  do właściwego zakładu pogrzebowego.

 

3.W przypadku, w którym nie jest możliwe uzgodnienie z rodziną/osobą lub instytucją uprawnioną do pochowania zwłok właściwego zakładu pogrzebowego  w ciągu 2 godzin od chwili zgonu pacjenta, zwłoki są przekazywane do podmiotu posiadającego chłodnię (zakładu pogrzebowego)  zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zakładem a tym podmiotem. W takim przypadku rodzina/osoba lub instytucja uprawniona do pochowania zwłok nie jest obligowana dokonać pochówku poprzez zakład pogrzebowy, w którym przechowywane są zwłoki, ale może dokonać swobodnego wyboru zakładu pogrzebowego po wybraniu zwłok z chłodni.

 

4.Koszty przechowywania zwłok do 72 godzin od chwili zgonu pacjenta ponosi zakład. Koszt przechowywania zwłok powyżej 72 godzin od chwili zgonu pacjenta ponoszą osoby lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok w wysokości  określonej w umowie pomiędzy zakładem o podmiotem przechowywującym zwłoki (zakładem pogrzebowym).

 

 

XIII. TRYB PRZYJMOWANIA I SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

§ 26

1. Skargi i wnioski pacjentów, dotyczące udzielania  świadczeń zdrowotnych są rozpatrywane przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz dyrektora.

 

2. Uwagi dotyczące działalności administracji rozpatruje dyrektor zakładu.

 

3. W przypadku składania skargi, może następować to poprzez ustne jej sformułowanie do właściwej osoby lub poprzez wpis w książkę ewidencji skarg i wniosków, która zawiera następujące dane: datę skargi, imię i nazwisko oraz adres składającego skargę, określenie sprawy, podpis składającego skargę, podpis przyjmującego, data i sposób rozpatrzenia skargi. Książka ewidencji skarg i wniosków jest dostępna w sekretariacie zakładu. W przypadku gdy osoba skarżąca oczekuje pisemnej odpowiedzi na skargę powinna złożyć ją w formie pisemnej.

 

4. O wyniku rozpatrzenia skargi, wnoszący skargę  jest informowany niezwłocznie.

 

5. Odpowiedź na skargę przygotowują właściwe komórki organizacyjne, których skarga dotyczy a ostatecznie akceptuje dyrektor zakładu.

 

6. O fakcie zaistnienia skargi oraz o jej rodzaju jak również o treści udzielonej odpowiedzi każdorazowo informowany jest dyrektor zakładu.

 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 27

1. Zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy, związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy.

 

2. System wynagrodzeń, określa Regulamin Wynagradzania

 

3. Zasady korzystania z funduszu świadczeń socjalnych określa Regulamin Świadczeń  Socjalnych.

 

4. System finansowo - księgowy określa: Plan kont, Instrukcja kasowa oraz Instrukcja obiegu dokumentacji księgowej.

 

5. System kontroli wewnętrznej określony jest Regulaminem kontroli wewnętrznej oraz stosownymi zarządzeniami dyrektora.

 

6. Pozostałe dziedziny działalności zakładu nie uregulowane niniejszym Regulaminem regulują zarządzenia dyrektora oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

7. Informacje o sprawach zakładu podawane są  na tablicy ogłoszeń.

 

8. Obowiązkiem każdego pracownika jest znajomość postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie i  ich przestrzeganie.

 

9. Regulamin   został   nadany przez dyrektora zakładu.

 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.