Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 2  na 2017r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 2 zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań  jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

Lp

Przedmiot  zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy, usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Ucyfrowienia aparatu Rtg

Usługa

Przetarg nieograniczony

260 000 zł

I

2.

Żywienie pacjentów oddziału rehabilitacji

Usługa

Przetarg nieograniczony

135 404 zł

III

3.

Sprzątanie i utrzymanie czystości pomieszczeń SP ZOZ

Usługa

Przetarg nieograniczony

173 205 zł

III

 

Załączniki: